FANDOM


Welcome to The Kids Next Door Wiki.Edit

now you can make any kind of KND Character ya like, roleplay,real,fiction And Oringinal Characters Related to the show Codename: Kids Next Door

Edit Whatever ye want to thats related to KND! Anything thats RELATED TO KND!oweahkl.hgfrkisajytifwrahlugrzblstelohgtledoglkhrtskhaerskhkfgsgwdjasfkbjthrgfbajyhmrbefjyuthbrgesahfreahfrtgwasdfhrwyjrahfrgvbwraudstgbrwaieusdgberwiusdyheruydzhgbers6tydghjnbrweytgsdzyjt g34werjyhsdzgweryjtsfdcgtwaerdsgkfdzjlcxhjaewrghikwasokdsfijklfgdsyiuhgfojkzfsdoghesdfhtrgiojdfsvhnpiosadghsdfyhelgr7kujdfsxcvghsdfljkghesrdufkxzjchvdsfjkxmtchgvnutksjrdfghbvnuskljdfghuksdjfghbujkdfsghyukesghcxviudfjkxhgvnudksjfhxcvjkxnkjdzxhfgdkxjysdfjckhgkljdsythgkjsdfzxcjkgdfh7uovdfxcjhknghfdsjkghsfdnuyvbnxgfdxshfjuymhgdefjhymyijhjhmgdfgtjyhgj,kgcfdtjnm fdnghhgtggghghjjhjcxzhjfdkasbkhjfsdgy uersdk,jzbfjlkasdytgurksdfzgfsdftguikrfdascxgsdzcxhgsdgfyjchesrdfjkzhetgdfjfdsjklfjfdjh;gojkldsjkljyh.ljkhjlk.hkjhgjk,hfiuzhtg68yttrgy sighn Grandpa NO!!!!

Latest activityEdit